فشرده سازی CSS


برگشت به صفحه قبل

اگر کاری وجود دارد که می توانید برای وب سایت خود انجام دهید ، فشرده سازی CSS موجود قالب سایتتان میباشد. برای صفحات متوسط ، مانند 100k CSS ، می تواند به 20k تبدیل شود. ادر این صورت سایت سریعتر بارگیری می شود و درک سرعت توسط کاربر از "کلیک به ارائه" را افزایش می دهد.

کد ورودی

کد خروجی