فشرده سازی HTML


برگشت به صفحه قبل

فشرده سازی فایل HTML به شما امکان می دهد محتویات چندین فایل HTML را در یک فایل واحد (و پرونده کوچک شده) ترکیب کنید. این کار می تواند در هنگام استفاده از برخی چارچوب های SPA یک مزیت عملکرد عالی باشد.

کد ورودی

کد خروجی